5 หลักสูตรที่ดีที่สุดของ Durham College

Posted 8 May 2023 Canadian Course Guide Canadian University Guide

Durham College ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม ธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การค้า สื่อ ศิลปะและการออกแบบ การบริการชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตรของ Durham College มีชื่อเสียงในด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งผสมผสานทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ และมุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย Durham College ได้มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงผ่านการฝึกงาน โครงการ co-op และการจ้างงาน และมุ่งมั่นที่จะมอบทักษะ ความรู้ และประสบการณ์โดยรวมที่จำเป็นแก่นักเรียนเพื่อต่อยอดทางอาชีพในแคนาดา และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

หากนักเรียนสนใจเรียนต่อที่ Durham College ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

durham college canada guide

5 หลักสูตรยอดนิยมที่วิทยาลัยเดอแรม

1. Human Resources - Business

Durham College เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาทรัพยากรบุคคล - ธุรกิจ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น กฎหมายการจ้างงาน แรงงานสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การวางแผนทรัพยากร ซึ่งหลักสูตรนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบการเรียนรู้แบบผสมผสานการทำงานจริง ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถนำทักษะที่เรียนรู้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริงได้

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ผู้ประสานงานการฝึกอบรมและการพัฒนา หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจ การเงิน การดูแลสุขภาพ การโรงแรม การผลิต และภาครัฐ

2. Mechanical Engineering Technician

Durham College เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการเป็นช่างเทคนิค นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) การใช้งาน บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร

ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วยการออกแบบทางวิศวกรรม วัสดุศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ไฮดรอลิก และนิวแมติกส์ และอื่น ๆ โดยโปรแกรมนี้ยังโฟกัสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในห้องทดลองทางวิศวกรรมของวิทยาลัย 

3. Construction Management - Honours Bachelor

หลักสูตรการจัดการการก่อสร้าง ปริญญาตรี Durham College ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการโครงการก่อสร้าง ระบบอาคาร กฎหมายการก่อสร้าง และการบริหาร นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผน จัดระเบียบ และจัดการโครงการก่อสร้าง และได้รับทักษะที่จำเป็นในการดูแลลำดับเวลาของโครงการ งบประมาณ และการควบคุมคุณภาพ

โดยตลอดหลักสูตร นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำงานในโครงการก่อสร้างทั้งแบบอิสระ และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม รวมถึงยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร และความเป็นผู้นำ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการจัดการและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพในตำแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง หัวหน้างานไซต์งาน ประมาณราคา และผู้ประสานงานโครงการ

4. Critical Care Nursing

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ได้รับการออกแบบมาสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในสาขาการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ หลักสูตรนี้ให้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทฤษฎี และการปฏิบัติทางการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ รวมถึงการประเมินขั้นสูงและการจัดการผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ มีการเรียนรู้แบบการบรรยายในห้องเรียน การเรียนรู้ตามสถานการณ์จำลอง และการฝึกงานจริงด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ

โดยหลักสูตรจะครอบคลุมวิชาต่าง ๆ รวมถึงการประเมินการเต้นของหัวใจ และระบบทางเดินหายใจขั้นสูง การติดตามการไหลเวียนโลหิต เภสัชวิทยา และการจัดการเหตุฉุกเฉิน และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการผู้ป่วยที่มีอาการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ความล้มเหลวของอวัยวะ และการบาดเจ็บที่บาดแผล นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมที่จะทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ ในสถานดูแลผู้ป่วยวิกฤต เช่น หอผู้ป่วยหนัก หน่วยดูแลหัวใจ และแผนกฉุกเฉิน

5. Web Development

หลักสูตร Diploma Program in Interactive Media Design – Web Development ที่วิทยาลัย Durham ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์แบบไดนามิก นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น HTML, CSS และ JavaScript และระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) เช่น WordPress และ Drupal รวมถึงหลักการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) มัลติมีเดีย และการตลาดดิจิทัล นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการพัฒนา การออกแบบ และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ผ่านโครงงาน และการมอบหมายงานที่ลงมือปฏิบัติจริง หลังจากเรียนจบก็สามารถประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบเว็บไซต์ และนักพัฒนาส่วนหน้าในหลากหลายอุตสาหกรรมได้

ประสบการณ์เรียนต่อที่ Durham College

วิทยาลัย Durham มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น และพร้อมช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ที่นี่มีบริการและทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตในแคนาดาได้ รวมถึงมีที่ปรึกษาด้านสำนักงานระหว่างประเทศเพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการย้ายถิ่นฐาน และวีซ่า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ วิทยาลัยยังมีบริการสนับสนุนด้านภาษาอีกด้วย

นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านวิชาการแล้ว วิทยาลัยยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกมากมายที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ รวมถึงกีฬา ชมรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนใหม่ และสัมผัสกับวัฒนธรรมของแคนาดาอย่างแท้จริง

เรียนต่อที่ Durham College

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อที่ Durham College สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

Universities featured in this article:

  • Durham College
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา