5 มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมเคมีที่ดีที่สุดในแคนาดา

Posted 15 March 2023 Engineering

วิศวกรรมเคมีเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ไม่ได้ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ชุดความคิดและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงโลกเกือบทุกวัน ในขณะที่วิศวกรเคมีเพิ่มการผลิตอาหาร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างพลังงานที่จำเป็นสำหรับชีวิตของผู้คนในระดับโลก

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดาเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเคมี รวมถึงมหาวิทยาลัยโตรอนโต มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย และมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ โดยทั่วไปโปรแกรมเหล่านี้จะครอบคลุมหัวข้อหลัก เช่น อุณหพลศาสตร์ การออกแบบกระบวนการ และวิศวกรรมปฏิกิริยา มหาวิทยาลัยในแคนาดาหลายแห่งยังเปิดสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเคมี ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในสาขานี้พร้อมทั้งได้หน่วยกิตระหว่างที่ศึกษาด้วย

วิศวกรรมเคมีเป็นสาขาที่กำลังเติบโตในแคนาดา โดยมีโอกาสในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ ยารักษาโรค และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จากข้อมูลของ Job Bank ของรัฐบาลแคนาดา วิศวกรเคมีสามารถคาดหวังถึงแนวโน้มงานที่แข็งแกร่งในปีต่อ ๆ ไป

สำหรับข้อมูลเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมเคมีในแคนาดา (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022) สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada เกี่ยวกับการสมัครเรียนแคนาดาได้ที่นี่ 

chemical engineering canada

5 มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมเคมีที่ดีที่สุดในแคนาดา

1. University of Toronto

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ของที่นี่ก่อตั้งขึ้นในปี 1904 และเป็นหนึ่งในภาควิชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชานี้ นักศึกษาวิศวกรรมเคมีจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมผ่านการฝึกอบรมและในการวิจัย ภาควิชานี้สอนโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยที่ท้าทายนักศึกษาให้เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนผ่านโปรแกรมทางวิชาการและกิจกรรมนอห้องเรียนมากมาย

มหาวิทยาลัยยังมีคอนเนคชั่นกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในแง่ของประสบการณ์ในขณะที่ศึกษาต่อและหลังจากสำเร็จการศึกษา

2. McGill University

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่ McGill เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในปี 1908 และปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวิชาชีพ

โครงการริเริ่มการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนและสุขภาพของมนุษย์ ภาควิชานี้มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้พัฒนาโปรแกรมการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงวิศวกรรมชีวการแพทย์ วัสดุและโพลีเมอร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์พลาสมาและวิศวกรรมศาสตร์

3. University of British Columbia

UBC เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดาที่ให้การศึกษาระดับโลกแก่นักศึกษาจากทั่วโลกในหลากหลายสาขาวิชา สาขาวิชาเคมีและชีววิทยาของ UBC ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เปิด ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองและระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตร รวมถึงตัวเลือกปริญญาโทและปริญญาเอก

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและดำเนินการกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการผลิตที่ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แผนกนี้มีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อมอบแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดในโลกในด้านพลังงานสะอาด อาหาร เทคโนโลยีสีเขียว น้ำดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย แผนกของ UBC ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการพัฒนาสังคมผ่านนวัตกรรม

4. University of Waterloo

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่ Waterloo เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคมี นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนทางวิชาการและความเชี่ยวชาญแก่แผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์และนาโนเทคโนโลยีในสาขาสหสาขาวิชาชีพของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการวิจัยแบบสหวิทยาการซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ นักเรียนทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมการทำงานและการเรียนแบบร่วมมือ โดยจะสลับการทำงานและเรียนระหว่างหลักสูตร สถาบันของเรามีกลุ่มอาจารย์ขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่โพลีเมอร์และวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ไปจนถึงหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

5. University of Alberta

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุที่อัลเบอร์ตาได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านความเป็นเลิศด้านการสอน วิชาการ และการวิจัย หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในภาควิชานี้สอนโดยนักวิจัยด้านวัสดุและเคมีชั้นนำจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลในสาขาวิชานี้โดยตรง

นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรของเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวได้ที่ความร่วมมือจากอุตสาหกรรมทั่วในอเมริกาเหนือและทั่วโลกที่แตกต่างจากที่อื่น 

สนใจเรียนวิศวกรรมเคมีในแคนาดา

สนใจไปเรียนสาขาวิศวกรรมเคมีในแคนาดา สามารลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

Universities featured in this article:

  • University of Alberta
  • University of British Columbia
  • University of Toronto
  • University of Waterloo
  • McGill University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา