ท็อป 10 อันดับมหาวิทยาลัยของแคนาดาด้านมานุษยวิทยา

Posted 13 March 2023 Anthropology

มานุษยวิทยาเป็นสาขาวิชาที่เจาะลึกการศึกษาเปรียบเทียบของมนุษย์ สังคมมนุษย์ วัฒนธรรม และการพัฒนาโดยรวมในทุกระดับ เป็นหนึ่งในสาขาวิชาสหวิทยาการที่ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาและสังคมศาสตร์ สาขามานุษยวิทยาเปิดโอกาสมากมายสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชา เช่น กฎหมาย ธุรกิจ การสอน การดูแลสุขภาพ วารสารศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย การเลือกอาชีพในสาขาวิชานี้ยังให้โอกาสในการทำงานในองค์กรภาครัฐและระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย องค์กรขนาดใหญ่ และสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษย์นั่นเอง

แคนาดามีมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสาขามานุษยวิทยา เมื่อเรียนจบสาขามานุษยวิทยา นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ผสมผสานและเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าของทางวัฒนธรรม ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา ซึ่งเปิดสอนในสี่สาขาวิชาของในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ โบราณคดี มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ และมานุษยวิทยาชีวภาพ

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อสาขามานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของแคนาดา ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

study anthropology canada

ท็อป 10 มหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ สำหรับสาขามานุษยวิทยาในแคนาดา

1. University of British Columbia

ภาควิชามานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในทฤษฎีมานุษยวิทยา งานชาติพันธุ์วิทยา และวิธีการวิจัย ภาควิชามีส่วนร่วมในการสอน การวิจัย การทำงานร่วมกันในชุมชน และการสอบสวนตามภาคสนามเพื่อพัฒนาการศึกษาและความเข้าใจเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับความหลากหลายของมนุษย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ UBC มีการแข่งขันสูงและรับนักศึกษาเพียง 10-14 คนในแต่ละปี ซึ่งนักเรียนจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสุดทันสมัยจากห้องวิจัยและห้องปฏิบัติการโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา

2. University of Toronto

มหาวิทยาลัย Toronto เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ในแคนาดา ที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในหลากหลายสาขาวิชา หนึ่งในนั้นคือมานุษยวิทยา ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ตามสาขาวิชาในปี 2022 มานุษยวิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีและครอบคลุมประเด็นวิชาต่าง ๆ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกมานุษยวิทยาทั่วไป มานุษยวิทยาวิวัฒนาการ โบราณคดี และสาขาวิชามานุษยวิทยาสังคม วัฒนธรรม และภาษาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในระดับบัณฑิตศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับสาขาวิชาอื่น ๆ ในช่วงปีการศึกษา

3. York University

มหาวิทยาลัย York เปิดสอนทักษะเฉพาะทางในด้านการอ่าน การวิจัย การสื่อสาร การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเปิดสอนโดยภาควิชามานุษยวิทยาภายใต้สาขาศิลปศาสตร์และวิชาชีพศึกษาของมหาวิทยาลัย หลักสูตรได้รับการรับรองในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชานี้ นักศึกษายังสามารถเรียนหลักสูตรฝึกงานที่สามารถช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในด้านการศึกษา, กฎหมาย, สุขภาพ, นโยบายสาธารณะ, การสนับสนุน, องค์กรและการวิจัย

4. McGill University

ภาควิชามานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัย McGill ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 และปัจจุบันเป็นชุมชนวิชาการและการวิจัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดาในด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรรอง สาขาวิชาเอก เกียรตินิยม และเกียรตินิยมร่วมในสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีพร้อมตัวเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชานี้และเปิดสอนด้านการวิจัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5. University of Alberta

ภาควิชามานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาโบราณคดี มานุษยวิทยาชีวภาพ และมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและภาษาศาสตร์ อาจารย์ของภาควิชาได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วิทยา ในหัวข้อความหลากหลายของสังคม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับแนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 สาขา ซึ่งจะช่วยยกระดับฐานความรู้ของตนเอง

6. Western University

ในบรรดามหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยชั้นนำของแคนาดา มหาวิทยาลัย Western มีชื่อเสียงในด้านวิชาการและการวิจัยอันหลากหลาย ภาควิชามานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชานี้ อาจารย์ยังมีส่วนร่วมในจุดแข็งด้านการวิจัย รวมถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล สังคมและวัฒนธรรม ร่างกายและสุขภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย Western University มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างระหว่างมนุษย์ในระดับโลกผ่านผลงานการสอนและการวิจัยในหัวข้อนี้อีกด้วย

7. Queen's University at Kingston

มหาวิทยาลัย Queen's เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชามานุษยวิทยาโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาศิลปะ ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจมานุษยวิทยาอย่างครอบคลุมในสาขาวิชาและสาขาย่อยต่าง ๆ นักศึกษายังสามารถเรียนหลักสูตรที่ความรู้เชิงลึกในสาขาวิชานี้ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวิจัยและวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาช่วยให้น้อง ๆ ได้รับความรู้และทักษะเฉพาะทางผ่านกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานภาคสนามและโครงการวิจัยต่าง ๆ เช่น กลุ่มวิจัยมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

8. Carleton University

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัย Carleton เป็นหนึ่งในคณะที่เก่าแก่และได้รับการยกย่องมากที่สุดในสาขาวิชานี้ในประเทศแคนาดา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีภายใต้คณะสังคมวิทยา ภาควิชานี้เป็นศูนย์กลางการวิจัย, การเรียนรู้และการสอนเชิงวิชาการ นอกเหนือจากปริญญาเต็มสาขาวิชาแล้ว มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตรสหวิทยาการที่ทำให้ตัวเลือกต่าง ๆ น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักศึกษา ภาควิชามอบโอกาสที่หลากหลายสำหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต

9. University of Victoria

ภาควิชามานุษยวิทยาที่ UVic เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ โบราณคดี, มานุษยวิทยาชีวภาพ, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, มานุษยวิทยาเชิงภาพ และมานุษยวิทยาแห่งเสียง โปรแกรมการสอนของเราเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกทางทฤษฎีและระเบียบวิธีเกี่ยวกับมานุษยวิทยาร่วมสมัยในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ภาควิชามีการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนภาคสนาม ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยตรงเกี่ยวกับหัวข้อที่สอนในหลักสูตร นักเรียนยังได้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานร่วมกับสาขาวิชาอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับอาชีพในอนาคต

10. University of Calgary

ภาควิชามานุษยวิทยาและโบราณคดีของมหาวิทยาลัย Calgary เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมมุมมองข้ามวัฒนธรรมเพื่อทำความเข้าใจมนุษย์ ภาควิชามุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงมานุษยวิทยาชีวภาพ, โบราณคดี และมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม หลักสูตรนี้เป็นแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย นักศึกษายังสามารถทำการวิจัยอิสระภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้สอนและสามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิทยานิพนธ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชานี้ได้

Universities featured in this article:

  • University of Alberta
  • University of British Columbia
  • Western University
  • University of Toronto
  • McGill University
  • York University
  • University of Calgary
  • Queen's University
  • Carleton University
  • University of Victoria
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา