รวมหลักสูตรเรียนต่อ Master's Degree สาย Education แคนาดา

Posted 26 March 2024 Canadian University Guide

หลักสูตร Master of Education ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของครูหรือนักการศึกษาที่ต้องการเชี่ยวชาญความรู้ในสาขาการศึกษาที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในวงกว้าง เช่น พนักงานการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารหรือผู้จัดการด้านการศึกษา และผู้ที่อยู่ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และยิ่งเป็นการศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา ประเทศที่มาตรฐานการศึกษาสูงอันดับต้นๆของโลก การมาเรียนต่อแคนาดาก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเลย มาดูกันว่า หลักสูตรที่ SI-Global แนะนำ จะมีหลักสูตรอะไรบ้าง?

 

Master of Education - Brock University 

หลักสูตร Master of Education (MEd) ของ Brock University ได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลจากหลากหลายภูมิหลังและอาชีพที่มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาของตนเอง เรามีทางเลือกการศึกษาทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลาด้วย Course-based Pathway (CBP) และตัวเลือกการวิจัยสองเส้นทาง: Major Research Paper (MRP) หรือวิทยานิพนธ์ (Thesis) แม้ว่าบางหลักสูตรจะเปิดสอนแบบเข้ามาเรียน On-site, ทางออนไลน์ หรือในรูปแบบผสมผสาน แต่โปรแกรม MEd นั้นเป็นโปรแกรมแบบเข้ามาเรียนในวิทยาเขตและไม่สามารถดำเนินการทางออนไลน์ทั้งหมดได้ นักศึกษาจะต้องมาที่วิทยาเขต และนักศึกษาเต็มเวลาในหลักสูตรการวิจัยเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนการศึกษา

 

The Master of Arts in Education for Certified Teachers - Fairleigh Dickinson University 

หลักสูตร The Master of Arts in Education for Certified Teachers (M.A.C.T.) เป็นหลักสูตรพิเศษ 36 หน่วยกิตที่ช่วยให้ครูได้รับการรับรอง 18 หน่วยกิตในสาขาวิชาเฉพาะทางของตน รวมถึงใบอนุญาต New Jersey Supervisor license 12 หน่วยกิต

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ และมีประสบการณ์การสอนที่ครบทั้งสิ้น 3 ปี ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับใบรับรองการสอน New Jersey Supervisor of Instruction Certificate ได้

 

Master of Education - Lakehead University

หลักสูตร Master of Education (MEd) ของ Lakehead University เป็นหลักสูตรที่ให้ประสบการณ์ที่ยืดหยุ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายในด้านวิชาการ หรือแม้แต่เป้าหมายทางด้านหน้าที่การงาน 

โปรแกรม MEd ของ Lakehead University ประกอบด้วยสองสาขาวิชาคือ: Educational Studies และ Education for Change

Educational Studies เป็นสาขากว้างๆ ที่มีตัวเลือกเฉพาะทาง ในขณะที่ Education for Change จะนำคุณไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้านที่มีความหมายต่อคุณ ในด้าน

 

Master of Education - Thompson Rivers University (TRU) 

จุดเด่นของหลักสูตร Master of Education ที่ Thompson Rivers University:

ตัวเลือกการเข้าเรียนต่อที่หลากหลาย: ตัวเลือกเส้นทางสู่ TRU Master of Education มีดังนี้

 1. เริ่มต้นด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการศึกษาศึกษา
 2. เข้าศึกษาใน MEd โดยตรง 
 3. เข้าเรียนหลังจากหลักสูตร ESL 5-7 หลักสูตร

วิชาหลักและวิชาเลือก - การผสมผสานที่ลงตัว: มีหลักสูตรบังคับ 5 หลักสูตรที่เตรียมรากฐานสำหรับการศึกษาและอาชีพในอนาคตของ นักศึกษาต้องเลือกวิชาเลือกที่สนใจซึ่งจะขยายรากฐานตามความสนใจ สุดท้าย เลือกตัวเลือกในการจบการศึกษา: capstone, project หรือ thesis

ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนขนาดเล็ก: รับคำแนะนำส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อมที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการศึกษา

มีส่วนร่วมในการโต้ตอบแบบ face-to-face การสนทนาออนไลน์ และการค้นคว้าส่วนตัว: มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสื่อสาร และในการสนทนาในวิทยาลัย - ทั้งหมดนี้ได้รับแจ้งจากการอ่านและการค้นคว้าของคุณ

เรียนรู้จากประสบการณ์: เข้าร่วมการอ่านและอภิปรายในชั้นเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และใช้ความรู้ในบริบททางวิชาชีพ 

เพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้: ด้วยการค้นคว้าอิสระ การวิจัยบนเว็บไซต์ การสอบถามและคำแนะนำจากผู้รู้ จะเสริมสร้างและเพิ่มความเข้าใจในประเด็นทางการศึกษาในปัจจุบันของนักศึกษาได้

ได้รับและให้การสนับสนุนในด้านการสอน: ได้รับประโยชน์จากความรู้เชิงปฏิบัติของผู้สอนและสมาชิกร่วมรุ่น เพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจใหม่ ๆ ในการฝึกฝนวิชาชีพ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในศูนย์ความสำเร็จด้านการศึกษา: รับการสนับสนุนจากศูนย์ จากผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะผ่านเวิร์คชอปและการนัดหมายส่วนตัว

 

Master of Education in Educational Studies - Trent University 

หลักสูตร Master of Education in Educational Studies (M.Ed.)

เรียนรู้วิธีการออกแบบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาอย่างมีวิจารณญาณซึ่งส่งเสริมการดูแลเอาใจใส่ และความคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถกำหนดอนาคตในแนวทางทางการศึกษาได้

นักศึกษาจะได้สำรวจบริบทการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เมื่อได้รับทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง แนวทางเฉพาะบุคคลนี้จะสนับสนุนนักศึกษาในเป้าหมายการเรียนรู้ทางการศึกษา ไม่ว่าจะทำงานในด้านการศึกษาหรืออุตสาหกรรม ชุมชน หรือบริการสาธารณะ โหลักสูตรนอกเวลาได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทั้งเรียนทั้งทำงานไปด้วย และสนับสนุนให้จัดทำแผนผังหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาเองได้

นักศึกษาจะมีความยืดหยุ่นในการเลือกเรียนสาขาวิชาที่สนใจและเข้าเรียนหลักสูตรในแผนกอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของ คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาจะช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบว่าตัวเองสามารถออกแบบหลักสูตรของตัวเอง จนถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพและในชุมชนได้อย่างไร

 

Master of Educational Studies in Special Education - Trinity Western University 

เนื่องจากในห้องเรียนในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ครูจำนวนมากจึงมองหาการเตรียมความพร้อมระดับมืออาชีพเพื่อให้สามารถมั่นใจว่า จะสร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ไม่แบ่งแยกได้

หลักสูตร Master of Educational Studies in Special Education ของ Trinity Western University เตรียมความพร้อมให้คุณเพื่อรองรับนักเรียนที่มีความต้องการการศึกษาแบบรวมที่หลากหลาย ความต้องการเหล่านี้อาจรวมถึงเอกลักษณ์ทางการรับรู้ สังคม และประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางการเรียนรู้ ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม พรสวรรค์ และพัฒนาการล่าช้าด้วย

ทำไมจึงควรเลือกเรียนหลักสูตร MAES-SPED ของ TWU?

 

Master of Education in Multidisciplinary Leadership SpecializationUniversity of Northern British Columbia 

หลักสูตร Master of Education in Multidisciplinary Leadership Specialization ได้รับการพัฒนาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้รับบทบาทความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและชุมชนที่หลากหลาย ผู้สำเร็จการศึกษาของ UNBC จะได้พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้นำโดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เป็นบวกและเป็นนวัตกรรมได้ การมุ่งเน้นไปที่ความเป็นผู้นำจะให้ความรู้ด้านการสอนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ บนความหลากหลายที่มีอย่างมากในปัจจุบัน 

การศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา ในหลักสูตร Master of Education มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมของนักการศึกษามืออาชีพที่อาจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ/หรือการจ้างงานวิชาชีพขั้นสูง หลักสูตรระดับปริญญาโทจะพัฒนาความรู้ของนักเรียนจนถึงระดับเชี่ยวชาญและเตรียมนักเรียนให้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถในการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง

 

Master of Education - University of Windsor 

พัฒนาการศึกษาด้วยหลักสูตร Master of Education ของ University of Windsor นักศึกษาจะสร้างรากฐานที่มั่นคงในด้านการศึกษาในขณะที่สำรวจทฤษฎีไปด้วย ได้ทำความเข้าใจกลยุทธ์และหลักการวิจัยเพื่อศึกษาการศึกษาไปพร้อม ๆ กับการเป็นนักการศึกษาที่มีเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้

หลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาสี่ปีสอนโดยทีมงานคณาจารย์ที่มีความหลากหลายสูงซึ่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเติบโตทางวิชาชีพและวิชาการ มีความกระตือรือร้นและได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการวิจัย, ทฤษฎี, นโยบาย, ประสิทธิภาพและการปฏิบัติ

หลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาจะท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา เป็นผู้นำในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำใครในชั้นเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่

และ University of Windsor ก็ได้มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับโรงเรียนและสถาบันในท้องถิ่นเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย

 

Study in the Canada

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อแคนาดา เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-Global ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

Universities featured in this article:

 • Thompson Rivers University
 • Fairleigh Dickinson University
 • Brock University
 • Lakehead University
 • University of Windsor
 • University of Northern British Columbia
 • Trent University
 • Trinity Western University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา