รวมมหาวิทยาลัยและหลักสูตร Master's Degree สายวิทยาศาสตร์ แคนาดา

Posted 27 March 2024 Canadian University Guide

ต้องการเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อแข่งขันในตลาดงานใช่หรือไม่? แคนาดาเป็นที่รู้จักในด้านการศึกษาระดับโลกในสาขาวิชา STEM มาดูกันว่า หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สายวิทยาศาสตร์ จากแต่ละมหาวิทยาลัยในแคนาดา มีหลักสูตรไหนบ้าง

 

Brock University 

- Master of Science in Physics

ในหลักสูตร Master of Science in Physics นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์มากมายในด้านการวิจัย ทักษะทางเทคนิค การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารที่จำเป็น สิ่งเหล่านี้จะเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงานในองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม และในด้านวิชาการ 

การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยของ Brock University นั้นให้การฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมและทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาของที่นี่มีความได้เปรียบที่สำคัญในตลาดแรงงาน 

 

Laurentian University

- Master of Science in Biology

ชีววิทยาศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชีวิต ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตั้งแต่กล้องจุลทรรศน์ไปจนถึงพืชและสัตว์ทั้งหมด ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถกำหนดเส้นทางอาชีพในอุดมคติของของตัวเอง และเลือกศึกษาสิ่งมีชีวิตใดๆ ตั้งแต่มนุษย์ไปจนถึงไวรัส เปิดสอนทั้งนักศึกษาเต็มเวลาและนอกเวลา โปรแกรมนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง thesis และ course work รวมถึงการทำวิจัยเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาสำคัญในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เช่น การจัดการและการวิจัยโรค การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสาธารณสุข การดูแลสัตว์ ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

 

University of Northern British Columbia

- Master of Science in Biology

- Master of Science in Chemistry

- Master of Science in Physics

ในหลักสูตร Master of Science ที่ University of Northern British Columbia มีตัวเลือกในการทำวิทยานิพนธ์และโครงการให้เลือก

ตัวเลือกวิทยานิพนธ์จะเตรียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านการวิจัยหรือการศึกษาต่อทางวิชาการโดยต้องมีการออกแบบและการสำเร็จหลักสูตรการวิจัยดั้งเดิมและการจัดทำวิทยานิพนธ์

ตัวเลือกวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สมัครที่ต้องการพัฒนาความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับการวิจัยเชิงวิชาการเพิ่มเติม นักศึกษาจะต้อง (a) นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการกำกับดูแล (b) เขียนวิทยานิพนธ์ต้นฉบับจากการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ (ตามแนวทางของ UNBC ที่จัดตั้งขึ้น) และ (c) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ ตามข้อกำหนดของหลักสูตร

ตัวเลือกแบบโครงการจะเน้นการฝึกอบรมข้ามสาขาวิชาที่เหมาะสมเป็นพิเศษกับบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ทางอาชีพที่กำหนดไว้มากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีตัวช่วยเพื่อยกระดับทักษะ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาจากสายงานนี้โดยตรง

ตัวเลือกโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สมัครที่ต้องการยกระดับทักษะหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้จบหลักสูตร MSc นักศึกษาจะต้อง (a) นำเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกำกับดูแล (b) เขียนรายงานโครงการ และ (c) การสอบเค้าโครงโครงการต่อคณะกรรมการสอบ และจะต้องผ่านหลักสูตรแกนกลางและวิชาเลือกทั้งหมดก่อนการนำเสนอโครงการ

 

University of Regina

- Master of Science in Physics

ทำไมต้องเรียน Master of Science in Physics ที่ University of Regina?

หลักสูตรของที่นี่สอนทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ให้เป็นนักฟิสิกส์ที่สร้าง ทดสอบ และใช้อุปกรณ์เอง ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมความเป็นอิสระและเติบโตแล้ว ยังมีการทำงานในความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่สอนวิธีทำงานให้เกิดความสำเร็จในรูปทีม และปรับปรุงทักษะการสื่อสารและการจัดการองค์กร

โอกาสในการวิจัยของ University of Regina ยังมีการเดินทางไปยังศูนย์เร่งความเร็วขนาดใหญ่ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น นักศึกษาอาจได้ประจำการอยู่ที่นั่นตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงสองสามเดือน ขึ้นอยู่กับโครงการ และมีส่วนร่วมในการทดลองแบบลงมือปฏิบัติจริงตลอดเวลาของโครงการทดลองทั้งการออกแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างส่วนประกอบ การทดสอบ การแก้ความผิดพลาด การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และจะได้เรียนรู้ทฤษฎีคณิตศาสตร์ขั้นสูงและเพิ่มทักษะการคำนวณอีกด้วย

 

University of Windsor

- Master of Science in Biological Sciences

โปรแกรม Master of Science in Biological Sciences ของ University of Windsor มีไว้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการการเพิ่มความรู้และทักษาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพิ่มเติมจากระดับปริญญาตรี

โดยหลักสูตรเน้นการวิจัย เพื่อเพิ่มให้เกิดการนำเสนอหัวข้อและการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโทนั้นยังสามารถยื่นเข้าปริญญาเอกโดยตรงต่อได้อีกด้วย

- Master of Science in Chemistry and Biochemistry

หลักสูตร Master of Science in Chemistry and Biochemistry ในภาควิชานี้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาด้านเคมีและชีวเคมีที่ครอบคลุมในระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์มีโครงการวิจัยเชิงรุกในหลากหลายสาขา รวมถึง

ผู้สมัครจะต้องเคยผ่านวิชาเรียนอย่างน้อยสามวิชาโดยเลือกจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร และอาจต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการปริญญาโทของนักศึกษากำหนด

คณะกรรมการสอบในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับเลือกตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของหลักสูตรปริญญาโท การสอบปลายภาคจะอยู่ในรูปแบบของการสัมมนาแบบเปิดต่อหน้าคณะกรรมการของอาจารย์ การสัมมนาจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

- Master of Science in Physics

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Master of Science in Physics คือการให้นักศึกษาดื่มด่ำกับความตื่นเต้นของการค้นหาคำตอบ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์

หลักสูตรปริญญาโทนี้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาและโอกาสในการวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในวิชาฟิสิกส์ขั้นสูง เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับผู้ที่เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ส่วนนักศึกษาที่มุ่งเน้นในประกอบอาชีพนอกภาคการศึกษาหลังจากจบหลักสูตรปริญญาโทแล้วจะได้รับการฝึกฝนในด้านการแก้ปัญหาและหลักการของการวิจัย การคำนวณและคณิตศาสตร์ขั้นสูง ทักษะในการสื่อสาร นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถใช้ทักษะทางเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกในอาชีพอื่นๆที่หลากหลายได้อีกด้วย

 

Study in the Canada

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อแคนาดา เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-Global ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

Universities featured in this article:

  • Brock University
  • University of Windsor
  • University of Regina
  • University of Northern British Columbia
  • Laurentian University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา